Salems Kommun – Karlskronaviken, gata 3

Byggnation, ny etapp – gata 3